O NAS

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019      Przedszkole Publiczne Nr 2 „Promyczek”

 1. „Kocham przedszkole” – M. A. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek. Wyd. WSiP,  Nr 1/2018

 1. „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, WSiP, Nr 2/2018

 2. Program wychowawczy i profilaktyki, Rada Pedagogiczna, Nr 3/2018

 3. „Będę przedszkolakiem” – Renata Rejlich, Iwona Wojtczak, program adaptacyjny,      Nr 4/2018

 4. „Ja, rodzina i moje przedszkole” – Irena Kołpaczyńska, program własny, Nr 5/2018

 5. „Zabawa z językiem angielskim” – Marta Zawadzka, Nr 6/2018

 6. „Program zajęć logopedycznych” – Ewa Traczyk, Nr 7/2018

Dziecko w procesie edukacyjnym powinno być podmiotem działania nauczyciela, głównym uczestnikiem, dlatego też w naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące:

Pedagogika Zabawy

Drama

Metoda C. Orfa i R. Labana

Ruch Rozwijający W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińskiej

Wprowadzenie dziecka w świat pisma wg Ireny Majchrzak

Programy edukacyjne naszego przedszkola oparte są na Podstawie Programowej wychowania Przedszkolnego

Programy edukacyjne naszego przedszkola oparte są na Podstawie Programowej wychowania Przedszkolnego

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką:

profesjonalną

 1. wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole,
 2. kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi,
 3. stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 4. respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka   i pracy przedszkola,

bezpieczną

 1. zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 2. dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 3. wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
 4. relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte  są  na wzajemnym szacunku i zaufaniu,

posiadającą tożsamość 

 1. odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego,
 2. kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną,
 3. rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne,
 4. buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe,
 5. promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej.

MISJA PRZEDSZKOLA 

W naszym przedszkolu:  

 1. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 2. Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 3. Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 4. Wychowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi              i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki             w szkole.
 5. Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia,  mają świadomość szanowania ich praw.
 6. Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy                do przeżywania sukcesu i porażki.
 7. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 8. Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także  w sytuacjach trudnych.
 9. Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu  i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 10. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 11. Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 12. Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele   i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 13. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi     do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 14. Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju.
 15. Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 16. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 17. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 18. Dbamy  o  pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

MODEL NASZEGO WYCHOWANKA

 1.  Aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
 2.  Przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie  z trudnościami.
 3. Zna i szanuje tradycje rodzinne, przedszkolne, regionu i kraju.
 4. Dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.
 5. Rozumie świat i wartości w nim nagradzane.
 6. Wrażliwy odbiorca literatury i sztuki.
 7. Posiada poczucie własnej wartości.
 8. Zna swoje prawa i obowiązki.
 9. Rozwija swoje zainteresowania.
 10. Szanuje środowisko przyrodnicze.
 11. Przygotowany do obowiązku szkolnego.