O NAS

Zestaw programów wychowania przedszkolnego   na rok szkolny 2020/2021    Przedszkole Publiczne Nr 2 „Promyczek”

 1. „Kocham przedszkole” – M. A. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek. Wyd. WSiP,Nr 1/2020
 1. „ Planeta Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”, J. Wasilewska,Wyd. WSiP Nr 2/2020
 1. „Plac zabaw”, K. Janus, WSiP Nr 3/2020
 2. „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, J. Lendzion, Wyd. MAC Edukacja, Nr 4/2020
 1. „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska,Wyd. WSiP,  Nr 5/2020
 1. „Program wychowawczy i profilaktyki”, Rada Pedagogiczna, Nr 6/2020
 2. „Będę przedszkolakiem” – Renata Rejlich, Iwona Wojtczak, program adaptacyjny,Nr 7/2020
 1. „Zabawa z językiem angielskim” – Marta Zawadzka, Nr 8/2020
 2. „Program zajęć logopedycznych” – Ewa Traczyk, Nr 9/2020
 3. „ Profilaktyka logopedyczna 3 latków w przedszkolu”, Ewa Traczyk, Nr 10/2020
 4. „Jak będę dorosły” Miłosz Bujakowski, Izabela Chmiel, Jolanta Hytkowska-Fąfara, Kinga Łabędzka-Stanecka, Kinga Sarad-Deć, Danuta Sowiar- Program preorientacji zawodowej,  Nr 11/2020
 5. „Polska – moja ojczyzna” – Iwona Prędkiewicz, Nr 12/2020
 6. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – Katarzyna Tondera, Nr 13/2020
 7. Mały chrześcijanin” – Katarzyna Sychowska, Nr 14/2020

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką:

profesjonalną

 1. wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole,
 2. kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi,
 3. stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 4. respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka   i pracy przedszkola,

bezpieczną

 1. zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 2. dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 3. wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
 4. relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte  są  na wzajemnym szacunku i zaufaniu,

posiadającą tożsamość 

 1. odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego,
 2. kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną,
 3. rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne,
 4. buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe,
 5. promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej.

MISJA PRZEDSZKOLA 

W naszym przedszkolu:  

 1. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 2. Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 3. Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 4. Wychowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi              i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki             w szkole.
 5. Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia,  mają świadomość szanowania ich praw.
 6. Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy                do przeżywania sukcesu i porażki.
 7. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 8. Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także  w sytuacjach trudnych.
 9. Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu  i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 10. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 11. Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 12. Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele   i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 13. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi     do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 14. Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju.
 15. Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 16. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 17. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 18. Dbamy  o  pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

MODEL NASZEGO WYCHOWANKA

 1.  Aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
 2.  Przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie  z trudnościami.
 3. Zna i szanuje tradycje rodzinne, przedszkolne, regionu i kraju.
 4. Dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.
 5. Rozumie świat i wartości w nim nagradzane.
 6. Wrażliwy odbiorca literatury i sztuki.
 7. Posiada poczucie własnej wartości.
 8. Zna swoje prawa i obowiązki.
 9. Rozwija swoje zainteresowania.
 10. Szanuje środowisko przyrodnicze.
 11. Przygotowany do obowiązku szkolnego.