O NAS

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018                                      Przedszkole Publiczne Nr 2 „Promyczek”

 1. „Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Wyd. MAC, Nr 1/2017
 2. „Kocham przedszkole” – M. A. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek. WSiP, Nr 2/2017
 3. „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, Wyd. WSiP, Nr3/2017
 4. Program wychowawczy i profilaktyki, Rada Pedagogiczna, Nr 4/2017
 5. „Będę przedszkolakiem” – Renata Rejlich, Iwona Wojtczak, program adaptacyjny, Nr5/2017
 6. „Żywiołowe przedszkole” – Ewelina Flisek, program własny, Nr 6/2017
 7. „Zabawa z językiem angielskim” – Marta Zawadzka, Nr 7/2017
 8. „Program zajęć logopedycznych” – Ewa Traczyk, Nr 8/2017

 

 

 

Dziecko w procesie edukacyjnym powinno być podmiotem działania nauczyciela, głównym uczestnikiem, dlatego też w naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące:

 1. Pedagogika Zabawy
 2. Drama
 3. Metoda C. Orfa i R. Labana
 4. Ruch Rozwijający W. Sherborne
 5. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 6. Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińskiej
 7. Wprowadzenie dziecka w świat pisma wg Ireny Majchrzak

Programy edukacyjne naszego przedszkola oparte są na Podstawie Programowej wychowania Przedszkolnego

Wizja przedszkola

 • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastyczne, teatralnej, ruchowej.
 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
 • Rozpoznajemy indywidualne potrzeby wychowanków i staramy się je zaspokoić.
 • Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.
 • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów dzieci.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra, systematycznie dokształcająca się stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • W pracy dydaktyczno – wychowawczej wykorzystujemy różnorodne metody, formy, środki w celu lepszego procesu edukacyjnego.
 • Baza przedszkola pozwala urzeczywistnić zindywidualizowany rozwój każdego dziecka.
 • Funkcjonalny i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do zabaw twórczych.
 • Przedszkole dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym, korzysta z ich pomocy a także świadczy im różnego rodzaju usługi.
 • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Misja przedszkola

 • Nasze przedszkole pozwala dzieciom wszechstronnie się rozwijać w bezpiecznej i radosnej atmosferze.
 • Wychowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 • Dzieci wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji – gestem i mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną, ruchową.
 • Przedszkole potrafi uszanować spontaniczność dzieci i czuwać nad tym, aby unikać zahamowania tendencji ekspresyjnych.

Model naszego wychowanka

 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,
 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, przedszkolne, regionu i kraju,
 • dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych,
 • rozumie świat i wartości w nim nagradzane,
 • jest wrażliwym odbiorcą literatury i sztuki,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • szanuje środowisko przyrodnicze,
 • jest przygotowany do obowiązku szkolnego.