ZAJĘCIA DODATKOWE

  • RYTMIKA
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNE
  • LOGOPEDIA
  • ZAJĘCIA TANECZNE
  • RELIGIA
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

RYTMIKA
Dla dzieci, które lubią muzykę a zwłaszcza ruch przy niej w przedszkolu prowadzone są zajęcia rytmiczne. Głównym celem programu zajęć jest harmonijny rozwój dziecka.
Zajęcia rytmiczne mają na celu m.in.:
- Kształtowanie poprawnej sylwetki dziecka
- Rozwój słuchu i poczucia rytmu
- Różne poziomy komunikowania się w grupie
- Wykorzystanie różnych środków wyrazu artystycznego
Celem nauczyciela jest pomóc dziecku polubić ruch i zajęcia rytmiczne na miarę jego możliwości i zdolności.

ZAJĘCIA KOREKCYJNE
Gimnastyka korekcyjna jest skierowana do dzieci 5-6 letnich, są to dzieci. Często u dzieci w wieku przedszkolnym wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego. Postępowanie, wyrównawczo-korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. W postępowaniu zasadniczą rolę odgrywają: ćwiczenia, właściwa organizacja warunków życia, przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku, żywienia oraz ogólna ruchliwość dziecka. Proces ten jest przeważnie długotrwały i wymagający współdziałania lekarza, nauczyciela, rodziców i dziecka.

LOGOPEDIA
W naszej placówce dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną. Zatrudniony w przedszkolu logopeda pracuje z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych wg harmonogramu opracowanego na podstawie badań przesiewowych, które wykonuje na początku roku szkolnego. 

ZAJĘCIA TANECZNE
Program zajęć tanecznych obejmuje trzy tańce latynoamerykańskie, tj samba, cza cza, jive oraz dwa tańce standardowe, mianowicie walc angielski i walc wiedeński. Tańce te są, o tyle istotne w nauce dzieci, ponieważ, są najszybciej przyswajalnymi pod względem rytmu i melodii, co stanowi podstawę do efektywnej pracy. Dzieci są oswajane z wiedzą na temat tańców latynoamerykańskich ale i także standardowych.

RELIGIA
W przedszkolu odbywają się zajęcia z religii rzymsko-katolickiej raz w tygodniu.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

KÓŁKO PLASTYCZNE

Założeniem zajęć jest rozwijanie samodzielności, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze. Rozwój pod względem artystycznym stanowi podstawę rozumienia sztuki i świadomego jej odbioru. Interesuje nas poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką, a także ich twórczy rozwój. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Prowadząc koło plastyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć. 

KÓŁKO MUZYCZNE

Zadaniem zajęć jest stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających aktywności muzycznej, tanecznej i ruchowej, rozwijanie płynności i estetyki ruchów,  rozwijanie ekspresji twórczej,  wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchu w muzyce,  rozwijanie wrażliwości na muzykę, doskonalenie poczucia rytmu, budzenie wiary we własne możliwości, czerpanie radości z udziału w zajęciach.