ZAPISY

_____________________________________________________________________________________________

1111

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone na drzwiach, przy wejściu do przedszkola 9 kwietnia 2021 o godz. 13.00.

Wniosek  do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,  rodzice/opiekunowie prawni składają po podaniu do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  tj. od 9 kwietnia 2021 r.

Rodzicom/opiekunom prawnym kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7 dni od podania w/w listy do wiadomości publicznej prawo wystąpienia  do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka

W dalszej kolejności rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo Odwołania do Dyrektora Przedszkola od uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka wyrażonego na piśmie przez Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej.  Rodzice/opiekunowie prawni składają w/w odwołanie do Dyrektora Przedszkola do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Odwołania rodzice/opiekunowie prawni przesyłają  drogą elektroniczną na adres:przedszkole.rekrutacja2@gmail.com

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

_____________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na nowy rok szkolny zostaną udostępnione na drzwiach przy wejściu do przedszkola 26.03.2021 roku od godziny 13.00

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych o  przesyłanie  drogą elektroniczną na adres: przedszkole.rekrutacja2@gmail.com do 02.04.2021 r. do godz. 15.00  wypełniony dokument  Potwierdzenie woli wyboru przedszkola, w formie np. scanu, zdjęcia. Prosimy w temacie  maila wpisać -  Rekrutacja – Potwierdzenie woli

Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości przesłania dokumentu mailem, mogą w/w dokument   złożyć w biurze przedszkola od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00- 15.00  Kod do domofonu 7

Niezłożenie wymaganego dokumentu w terminie,  równoznaczne jest  z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dokument: Potwierdzenie woli wyboru PP2

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wniosek  do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,  rodzice/opiekunowie prawni składają po podaniu do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  tj. od 9 kwietnia 2021 r.

9 kwietnia 2021 r. przekażemy informację dotyczącą, w jaki sposób rodzice będą składać wnioski.

_____________________________________________________________________________________________

 

„Wnioski o przyjęcie  do przedszkola publicznego na rok szkolny 2021/2022”

wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 (np. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; zaświadczenie wydane przez KRUS potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników; aktualny wydruk - wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku - ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego i inne) składamy w terminie od 15 lutego 2021 r.  do 26 lutego 2021 r. do godz.15.00

Wnioski oraz komplet dokumentów składamy przesyłając:

  1. skan dokumentów na adres email:przedszkole.rekrutacja2@gmail.com (ważne - niekompletne dokumenty lub źle wypełnione będą odsyłane),
  2. lub składamy w biurze przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00   Kod do domofonu 7

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 dostępne powyżej lub do pobrania  ze strony internetowej Gminy Błonie:https://blonie.pl/p,113,nabor-do-przedszkoli-gminnych